TKP HEADLINE

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ ปราสาทสด็อกก็อกธม เป็นปราสาทขอม เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว อ่านเพิ่มเติม...

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา

    ในปี พ.ศ. 2520-2521 พื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวสันเขาบันทัดที่เชื่อมติดต่อกับสาธารณรัฐกัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (แยกเป็น 2 จังหวัดในปี พ.ศ.2536) เดิมเคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถาง อ่านเพิ่มเติม...

โครงการทับทิมสยาม 02

 เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2536  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   อัครราช-กุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ศูนย์อพยพที่  8  อ่านเพิ่มเติม...

การสานสุ่มไม้ไผ่

มิปัญญาท้องถิ่นได้ก่อเกิดและสืบทอดในชุมชนมาเป็นเวลาช้านานเมื่อชุมชนเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มีเปลี่ยนและการปรับตัวเช่นเดียวกันความรู้ภูมิปัญญา จำนวนมากได้สูญหาย อ่านเพิ่มเติม...

การเพาะเห็ดครบวงจร

 สาธิต ทดลอง วิจัย การเพาะเห็ดครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้สนใจ ประกอบด้วยหลัสูตรต่างๆ อาทิ การเพาะเห็ดหลินจือ การแปรรูปเห็ด เช่น การทำน้ำเห็ด  7 อย่าง เห็ดหลินจืออบแห้ง อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรธรรมชาติ

แปลงสาธิต ทดลอง วิจัย การปลูกพืชผักตามแนวเกษตรธรรมชาติ MOA และฝึกอบรม ได้แก่ การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การเก็บเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกผักสลัด การทดลอง วิจัยด้านเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้ นายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอย น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินตำบลศาลาลำดวน อำเมืองเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 110-3-81 ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา อ่านเพิ่มเติม...

ร้านของดีเมืองสระแก้ว

ร้านค้าสวัสดิ์การ ศฝช.สระแก้ว (รูปแบบร้านค้าประชารัฐ จังหวัดสระแก้ว) รวมสินค้า โอท๊อป ของจังหวัดสระแก้ว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำหน่ายอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นกล้าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เขาชีจรรย์ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  ซึ่ง อ่านต่อเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่กองทัพเรือในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา กองทัพเรือได้จัดทำโครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวทาง อ่านเพิ่มเติม...

การทำปุ๋ยใบไม้สด


ปุ๋ยหมักจากใบไม้  ปุ๋ยหมักจากใบไม้ “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” เป็นคำจำกัดความที่บ่งบอกได้ว่าบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์มากมายขนาดไหน การทำการเกษตรจึงง่ายดายและให้ผลผลิตที่โด่งดังไปไกลถึงระดับโลก ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวสามารถ อ่านเพิ่มเติม...

การตัดผมชายทรงสูงและทรงต่ำเบื้องต้น


วิชาการตัดผมชายทรงสูงและทรงต่ำเบื้องต้น หลักการและขั้นตอนขณะตัดแต่งทรงผมเชื้อเชิญแขกขึ้นนั่งบนเก้าอี้ตัดผม 1. ก่อนปฏิบัติงานควรกล่าวคำว่าขอโทษเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม...

ไบโอชาร์ คืนความสมบูรณ์ให้แก่ดินปัจจุบันปัญหาวิกฤตด้านธรรมชาติ คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของถูมิอากาศ การขาดแคลนพลังงาน การขาดทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ เกือบทุกภูมิภาคได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในรูปของภัยพิบัติ เช่น อ่านเพิ่มเติม...

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร


 ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2529  อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand