TKP HEADLINE

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา

    ในปี พ.ศ. 2520-2521 พื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวสันเขาบันทัดที่เชื่อมติดต่อกับสาธารณรัฐกัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (แยกเป็น 2 จังหวัดในปี พ.ศ.2536) เดิมเคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถาง อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand