TKP HEADLINE

ไบโอชาร์ คืนความสมบูรณ์ให้แก่ดินปัจจุบันปัญหาวิกฤตด้านธรรมชาติ คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของถูมิอากาศ การขาดแคลนพลังงาน การขาดทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ เกือบทุกภูมิภาคได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในรูปของภัยพิบัติ เช่น อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand